HOT LINE

Tel: +421 37 787 62 93
Fax: +421 37 787 62 93
Mobil: +421 905 405 505

Potrebujete poradi?? Kontaktujte nás...

Chyba
  • XML Parsing Error at 1:109. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:94. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:128. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:81. Error 9: Invalid character

Šetrite energiu s energeticky úspornými oknami

Nákupom ozna?ených energetickými štítkami garantovanými naším združením

Spotrebitelia, investori a legislatívci sa ?oraz viac orientujú na energetickú efektívnos? stavebných výrobkov. Na výzvu zvýšených o?akávaní môžu výrobcovia okien a vonkajších dverí poskytnú? informácie o energetickej efektívnosti, ktoré sú jednoducho zrozumite?né a môžu sa použi? na porovnanie okien rôznych profilových systémov a konštrukcií. Samotná hodnota U nesp??a tieto požiadavky, pretože sa koncentruje len na tepelné straty okna a neposudzuje zisk zo slne?ného žiarenia, ktorý môže zlepši? celkovú energetickú efektívnos? budovy. Do hodnotenia sú zahrnuté aj straty z infiltrácie vzduchu, závislé od výrobných podmienok toho - ktorého výrobcu.

Energetické hodnotenie okien - budúcnos? energeticky úsporných okien

usporne eurookná

V minulosti bol výber energeticky úsporných okien obtiažny, vzh?adom na nedostatok nezávislých a overených informácií. Existovala potreba metódy, ktorá sa dá nielen ?ahko pochopi?, ale je aj nezávislá. Profesijné združenie SLOVENERGOokno s garanciou hodnotenia kolektívom odborníkov Stavebnej fakulty STU v Bratislave v spojení priemyslom výroby okien a vonkajších dverí, navrhol systém hodnotenia okien na uspokojenie požiadavky jednoduchých a presných informácií. Výpo?tová metóda založená na európskom hodnotiacom systéme EWERS (European Windows Energy Ra-ting System) umož?uje hodnotenie okna ako výrobku na základe preukázaných experimentálnych alebo vypo?ítaných údajov. Profesijné združenie SLOVENERGOokno za prísneho doh?adu výrobcov garantuje odborne presný a nestranný prístup k tomuto hodnoteniu.

Hodnotiaca stupnica

eurookná energetické štítky

Pôvodné drevené zdvojené okná


eurookná energetické štítky

Stupnica A-G

Okná a vonkajšie dvere sa hodnotia s použitím známej stupnice A až G na základe ich celkovej energetickej efektívnosti, pri?om okno s hodnotením A je energeticky efektívnejšie než okno s hodnotením G. Spotrebitelia a investori môžu rýchlo a jednoducho zvoli? najvhodnejšie okno pre svoje potreby. Kontrolné orgány a iné inštitúcie môžu rýchlo a jednoducho vidie?, ?i okno sp??a zákonné požiadavky a energetické agentúry môžu skontrolova?, ?i okno sp??a ich kritéria pre podporu.

Okná nových konštrukcií

eurookná energetické štítky

Prínosy energetického hodnotenia okien:

  • umož?uje spotrebite?om rýchlo porovnáva? energetickú efektívnos? konkuren?ných produktov,
  • umož?uje investorom vybra? okná alebo vonkajšie dvere na základe overených hodnôt vlastností výrobku,
  • umož?uje štátnym orgánom a ?alším kontrolu plnenia normatívnych požiadaviek,
  • umož?uje energetickým agentúram priamu podporu pre energeticky efektívne produkty,
  • poskytuje metódu na prepojenie energetického hodnotenia okien so systémom posudzovania energetickej hospodárnosti budov.
Výmenou pôvodných okien za nové eurookná šetríte, pod?a zatriedenia eurookien, energiu 1000 až 2000 kWh za rok v jednom byte, ?o je 10 až 20 % spotreby tepla za rok

Výpo?et energetickej efektívnosti okna alebo vonkajších dverí

Výpo?et energetickej efektívnosti zah??a materiál rámu, konštrukciu rámu, typ skla a všetky ostatné komponenty, ktoré vytvárajú okno. Hodnotenie sa uskuto??uje po?íta?ovou simuláciou produktu pod?a európskych noriem a s využitím údajov klímy a modelov budov. Toto poskytuje jediné ?íslo, ktoré sa dá použi? na porovnanie energetickej efektívnosti okna jednoduchým a rýchlym spôsobom.

Energetický štítok spojený s doh?adom profesijného združenia je garanciou, že výrobca použil len tie komponenty, ktoré deklaroval na štítku a z ktorých vlastností bola vzpo?ítaná energetická bilancia okna.

Fotogaléria


vyroba eurookien-6
vyroba eurookien-6
vchodové dvere-16
vchodové dvere-16
Interiérové dvere drevené - presklené kazety
Interiérové dvere dreve...
Interiérové dvere farbené klasické
Interiérové dvere farbe...

Interierove dvere


Interiérové dvere dýhované
Interiérové dvere dýhované...
Interiérové dvere farbené klasické
Interiérové dvere farbe...
Interiérové dvere vzory
Interiérové dvere vzory...
Interiérové dvere s intarziou
Interiérové dvere s int...

Produkty

Katalóg produktov

?alšie služby

?len združenia

Sme ?lenom združenia SLOVENERGO-okno, ktoré presadzuje hlavne energeticky úsporné okná a dvere.
Eurookna SlovEnergookno

Drevohliníkové okná

Drevohliníkové okná

Vyberte si nové drevohliníkové okná vybra? zo 6-tich typov drevohliníkových okien, ktoré ur?ite uspokoja aj najnáro?nejšieho používa?e?a. Drevohliníkové okno DUOMAX RETRO, môžete použi? na všetky historické a historicky ladené objekty. Na moderné budovy a domy sú vhodné typy drevohliníkových okien ako napríklad okno DUOMAX LINEAR, ktorého priame línie a atraktívny jedno líniový vzh?ad zodpovedá najnovším trendom a drevohliníkové okno DUOMAX QUADRAT sa tiež ideálne sa hodí ku všetkým moderným objektom.

Eurookná TT kontakty

DREVAR
Dolné Obdokovce 603
951 02 okres Nitra

Tel: +421 37 787 62 93
Fax: +421 37 787 62 93
Mobil: +421 905 405 505

kontakt na eurookná...

Zaujímavé linky

Okrem Nitry nájdete eurookna, dvere a ostatné produkty firmy DREVAR v Západoslovenskom regióne.

Eurookná TT nájdete aj na..

YouTube Facebook

Ako sa h?adajú eurookná?

eurookna eurookná Trnava eurookno drevené okná eurookien www eurookná drevené eurookná TT drevene eurookna drevohliníkové okná DUOMAX eurookna sk eurookna cena drevene okno drevené okno vyroba eurookien eurookná cenník drevené okna drevene euro okna drevohliníkové okná